Transfer kan je verder doortrekken naar het begrip ’outcome’. Outcome is de mate waarin de doorgevoerde aanpassing in kennis, houding en gedrag (= de transfer) een praktisch effect heeft op de materiële of immateriële waarde die deze aanpassing uiteindelijk genereert. Dit is met een eenvoudig voorbeeld te illustreren. Als een student in een taal-game leert hoe hij in een vreemde taal een product-order moet plaatsen, en hij past dat toe bij een plaatselijke leverancier, dan is er sprake van transfer naar de praktijk. De actie is echter pas geslaagd als de student de order ook daadwerkelijk geleverd krijgt deze actie ook gewenst was. Het eerste is afhankelijk van voorradigheid en betalings- en vervoersmogelijkheden. Het tweede heeft te maken met de behoefte, de timing, de specificaties et cetera. Deze twee maken doorgaans echter geen deel uit van een taal-game. Als we dus willen dat de student de order ontvangt en iedereen daar ook blij mee is (de outcomes) moet hij het orderen-in-een-vreemde-taal ook hebben ‘bestudeerd’ in relatie tot alle anderen zaken die een rol spelen bij dat orderen. Meer game-methodisch benaderd zijn er voor een positieve outcome niet alleen triggers-to-keep-playing nodig, maar ook een ‘actieve koppeling’ met normen en logica uit de echte werkelijkheid.

Als we dit willen realiseren, dan is de vraag welke normen en criteria we daarbij moeten hanteren en om welk gedrag gaat het? Samenwerkingsgedrag? Beslissingsgedrag? En wat is goed of slecht? Een game heeft een min of meer onafhankelijke, ingebouwde universele methode van normstelling nodig. Waarbij spelers die norm overigens wel kunnen aanpassen. Of ze laten de game AI dat zelf doen, op basis van eigen meta-criteria. In alle gevallen heeft een game praktische, wiskundige methodes nodig, die het mogelijk maken spelersgedrag zo rationeel en universeel mogelijk te normeren, in overeenstemming met wat we in de fysieke werkelijkheid logisch vinden. Een verbinding dus tussen de wetenschap van logica en de beleving van gameplay.
De beslissingen die een speler in een game neemt kunnen we dan vergelijken met beslissingen die economisch/wiskundig logisch zouden zijn geweest. De wetten van de logica stroken namelijk niet altijd met wat mensen zelf logisch vinden. Dus zal er tussen de gespeelde uitkomsten en de meest logische uitkomsten een verschil bestaan. En dat maakt het spelen van een game interessant voor nadere gedragsanalyse achteraf.